*

Cartesian coordinate system

A method, created by the seventeenth century French mathematician Rene Descartes, of locating a point in a two dimensional space by defining a vertical axis and a horizontal axis. A mouse uses the Cartesian coordinate system to locate the pointer onscreen. In some graphics applications, you can display the coordinates so that the pointer can be located precisely.

Chệ tọa độ Cartesian
Một phương pháp được nhà toán học thế kỷ 17 René Descartes lập ra để định vị một điểm trong không gian hai chiều bằng cách xác định tọa độ theo trục đứng và trục ngang. Chuột dùng tọa độ Cartesian để định vị con trỏ trên màn hình. Trong một số chương trình ứng dụng đồ họa. Trong một số chương trình ứng dụng đồ họa, bạn có thể cho hiển thị các tọa độ này để cho con trỏ được định vị một cách chính xác.


Published:

PAGE TOP ↑