*

cartridge font

A printer font supplied in the form of a readonly memory (ROM) cartridge that plugs into a receptacle on HewlettPackard LaserJet printers and clones. Earlier LaserJet and Laserjet compatible printers relied more heavily on cartridge fonts than their chief competition downloadable fonts. Unlike downloadable fonts, the ROM based cartridge font is immediately available to the printer and does not consume space in the printer’s randomaccess memory when printing documents loaded with graphics. Most laser printers now use builtin fonts or software generated fonts. If you plan to print documents containing several typefaces, buying one cartridges, each of which contains only one or two typefaces. With the multi typeface cartridge, you do not need to change cartridges in the middle of a printing operation. See font and typeface.

phông cartridge
Một loại phông chữ của máy in dưới dạng cartridge bộ nhớ chỉ đọc ra (ROM), cắm trong ổ cắm trên máy in HewlettPackard, LaserJet, và các máy in tương đương. Khác với các phông tải xuống, phông cartridge sẵn sàng dùng ngay với máy in và không chiếm chỗ của bộ nhớ RAM trong máy in. Loại này sử dụng nhanh chóng đối với trường hợp in các tài liệu được nạp vào cùng với đồ hình. Các cartridge thông dụng, có chứa nhiều phông , thường lớn hơn 100 phông. Hầu hết các máy in laser hiện nay đều sử dụng phông chữ cài sẵn hoặc phông chữ do phần mềm đưa ra. Xem font, và typeface.


Published:

PAGE TOP ↑