*

cascading windows

In a user interface, a mode in which two or more onscreen windows overlap so that you can see the title bars of the hidden windows. This mode is convenient because although the topmost window occupies much of the screen, you still can see the titles of all the other windows you have opened. See overlaid windows and tiled windows.

cascading windows
Trong giao diện người máy, đây là hai hoặc nhiều cửa sổ được hiển thị gối lên nhau. Kiểu này rất tiện lợi bởi vò bạn van nhìn thấy dãy tiêu đề và một mép của tất cả các cửa sổ khác mà bạn đã mở ra. Xem overlaid windows và tiled windows.


Published:

PAGE TOP ↑