*

case sensitive

Distinguishing lower case from upper case. In a case sensitive language, “abc” is considered different data than “ABC.”

case sensitive
Phân biệt chữ thường với chữ hoa. Trong một ngôn ngữ nhạy kiểu chũ “abc” được xem như là dữ liệu khác “ABC”.


Published:

PAGE TOP ↑