*

CASE(Computer Aided Software Engineering or Computer Aided Systems Engineering)

Software that is used in any and all phases of developing an information system. including analysis, design and programming. For example, data dictionaries and diagramming tools aid in the analysis and design phases, while application generators speed up the programming phase. CASE tools provide automated methods for designing and documenting traditional structured programming techniques. The ultimate goal of CASE is to provide a language for describing the overall system that is sufficient to generate all the necessary programs.

CASE(Computer Aided Software Engineering or Computer Aided Systems Engineering)
Phần mềm sử dụng trong bất kỳ và tất cả các giai đoạn phát triển một hệ thống thông tin, kể cả việc phân tích, thiết kế và lập trình. Ví dụ, các từ điển dữ liệu và các công cụ lập biểu đồ hỗ trợ trong các giai đoạn phân tích và thiết kế, trong khi các bộ tạo trình. Các công cụ CASE cung cấp các phương pháp tự đông hóa dùng để thiết kê và tạo tài liệu cho các kỹ thuật lập trình có cấu trúc thông thường. Mục đích cuối cùng của CASE là cung cấp một ngôn ngữ dùng để mô tả toàn bộ hệ thống vốn thích hợp đế tạo tất cả chương trình cần thiết:


Published:

PAGE TOP ↑