*

Castanet

Javabased delivery software for the Internet and intranets from Marimba, Inc., Palo Alto, CA. It automatically pushes application updates and other published content into client machines. Castanet Transmitter is a server program that manages “Castanet channels,” which are content streams. Castanet Tuner, which is built into Netscape Netcaster, is client software that looks for selected channels.

Castanet
Phần mềm phân phối dựa trên Java dành cho Internet và các intranet từ công ty Marimba, thành phố Palo Alto, tiểu bang California. Nó tự động đẩy các thông tin cập nhật trình ứng dụng và nội dung đã xuất bản khác vào các máy client. Các Castanet Transmitter là một chương trình server quản lý “Các kênh Castaner”, vốn là các dòng nội dung. Castanet Tuner, vốn được cài sẵn vào Netscape Netcaster, là phần mềm client vốn tìm kiếm các kênh đã chọn.


Published:

PAGE TOP ↑