*

castbased animation

In multimedia, an animation methodology in which each object in a production is treated as an individual graphic image (a cast member). You can manipulate each member individually by means of a script. See script.

castbased animation
Trong đa phương tiện, đây là một phương pháp hoạt hình, theo đó, moi đối tượng trong một phim được tạo ra dưới dạng một hình đồ họa riêng (một vai) bạn có thể thao tác với từng vai riêng bằng một script. Xem script.


Published:

PAGE TOP ↑