*

catalog

A directory of disk files or files used in an application. Also any map, list or directory of storage space used by the computer.

catalog
Một thư mục chứa các file đĩa hay các file được sử dụng trong một trình ứng dụng. Ngoài ra, bất kỳ bản đồ, danh sách hay thư mục của khoảng trống bộ nhớ được sử dụng bởi máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑