*

CATelon

An application generator from Computer Associates that generates COBOL and PL/I code for IBM mainframes and COBOL code for AS/400s. Development can be performed on mainframes or PCs. Telon was originally developed by Pansophic Systems.

CATelon
Một bộ tạo trình ứng dụng Computer Associates vốn tạo mã COBOL, và PL/I dành cho các máy chủ IBM và mã COBOL dành cho AS/400s Sự triển khai có thể được thực hiện trên các máy chủ hay máy tính. Ban đầu Telon được phát triển bởi Pansophic System.


Published:

PAGE TOP ↑