*

cathode

In electronics, a device that emits electrons, which flow from the negatively charged cathode to the positively charged anode.

cathode
Trong điện tử học, một thiết bị phát ra các điện tử, di chuyển từ cực âm đến cực dương.


Published:

PAGE TOP ↑