*

CATV(Community Antenna TV)

The original name for cable TV, which used a single antenna at the highest location in the community.

CATV(Community Antenna TV)
Tên gốc cho truyền hình cáp, vốn sử dụng một anten đơn tại vị trí cao nhất trong cộng đồng.


Published:

PAGE TOP ↑