*

CAU(Controlled Access Unit)

An intelligent hub from IBM for Token Ring networks. Failed nodes are identified by the hub and reported via IBM’s LAN Network Manager software.

CAU(Controlled Access Unit)
Một hub thông minh từ các mạng IBM for Token Ring. Các nút không được hoạt động có thể nhận biết bởi hub và được thông báo thông qua phần mềm LAN Network Manager của IBM.


Published:

PAGE TOP ↑