*

CAVE(Computer Automatiic Virtual Environment)

A virtual reality system that uses projectors to display images on the walls and ceilings rather than requiring the participant to wear goggles. CAVE is a trademark of the University of Illinois, which developed the CAVEbrand virtual reality system at its Electronic Visualization Laboratory, and made it available to others in 1992. Contrast with HMD.

CAVE(Computer Automatiic Virtual Environment)
Một hệ thống thực tế ảo sử dụng các máy chiếu để hiển thị ảnh trên bức tường và trần nhà theo sự yêu cầu người tham gia phải mang kính bảo hộ. CAVE là một thương hiệp của trường đại học Illinois, đã phát triển hệ thống thực tế ảo CAVE tại Electronic Visualization Laboratory, và đã được sử dụng rộng rãi vào năm 1992. Trái với HMD.


Published:

PAGE TOP ↑