*

CBT(Computer-Based Training)

Using the computer for traning and instruction. CBT programs are called courseware and provide interactive training sessions sively, as well as CDROM and video disk.

CBT(Computer-Based Training)
Sử dụng máy tính cho việc hướng dẫn và đào tạo. Các chương trình CBT là phương tiện dạy học và cung cấp các tác vụ đào tạo mang tính tương tác cho tất cả môn học. Nó sủ dụng rộng rải đồ họa cũng như CDROM và đĩa video.


Published:

PAGE TOP ↑