*

CCD(Charge Coupled Device)

An electronic memory that can be charged by light. CCDs can hold a variable charge, which is why they are used in cameras and scanners to record variable shades of light. CCDs are analog, not digital, and are made of a special type of MOS transistor. Analog to digital (ADC) converters quantify the variable charge into a discrete number of colors.

CCD(Charge Coupled Device)
Một bộ nhớ điện tử có thể được nạp bằng ánh sáng. Các CCD có thể chứa một điện tích biến đổi, đây là lý do tại sao chúng được sử dụng trong các máy ảnh và máy quét để ghi các bóng ánh sáng biến đổi. Các CCD tương tự, không phải kỹ thuật số và được tạo từ một loại transister đặc biệt MOS. Các bộ biến đổi từ tương tự đến kỹ thuật số (ADC) định lượng điện đổi thành một số màu riêng biệt.


Published:

PAGE TOP ↑