*

CCIA(Computer and Communications Industry Association, Washington, DC, www.ccianet.org)

A membership organization composed of computer and communications firms. It represents their interests in domestic and foreign trade, and, working with the NIST, keeps members advised of regulatory policy.

CCIA(Computer and Communications Industry Association, Washington, DC, www.ccianet.org)
Một tổ chức thành viên gồm có các công ty máy tính và công ty truyền thông. Tổ chức này thể hiện sự quan tâm về sự thương mãi trong nước và nước ngoài và làm việc với NIST, và thông báo cho các thành viên biết về chính sách qui tắc.


Published:

PAGE TOP ↑