*

CCIS(Common Channel Interoffice Signaling)

A telephone communications technique that transmits voice and control signals over separate channels. Control signals are transmitted over a packet switched digital network, providing faster connects and disconnects and allowing data, such as calling number,to be include. See CCS (2).

CCIS(Common Channel Interoffice Signaling)
Một kỹ thuật truyền thông điện thoại vốn truyền giọng nói và các tín hiệu điều khiển trên các kênh riêng biệt. Các tín hiệu điều khiển được truyền trên một mạng chuyển đổi bó kỹ thuật số, cung cấp các nối kết và hủy nối kết nhanh hơn và cho phép dữ liệu chẳng hạn như số gọi được đưa vào. Xem CCS (2).


Published:

PAGE TOP ↑