*

CCITT V.21

A modulation protocol for computer modems that governs data transmission at speeds of 300 bits per second. This standard is infrequently used within the U.S., where the Bell 103A standard is more common. See Bell 103A, modem and modulation protocol.

CCITT V.21
Xác định tiêu chuẩn đối với việc phát dữ liệu ở tốc độ 300 bit mỗi giây. Được sử dụng không thương xuyên ở Mỹ, nơi mà tiêu chuẩn Bell 103A thông dụng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑