*

CCITT V.22

A modulation protocol for computer modems that governs data transmission at speeds of 1200 bits per second. This standard is infrequently used within the U.S., where the Bell 212A standard is more common. See Bell 212A, modem, and modulation protocol.

CCITT V.22
Tiêu chuẩn đối với việc phát dữ liệu ở tốc độ 1.200 bit/giây. Tiêu chuẩn này ít được áp dụng ở Mỹ, nơi mà chuẩn Bell 212A được dùng phổ biến hơn.


Published:

PAGE TOP ↑