*

CCITT V.32bis

A highspeed modulation protocol for computer modems that governs that data transmission at speeds of 14,400 bits per second. A modem that conforms to this standard is downwardly compatible with V.32 modems, meaning that it can slow down to 9,600 bps to accommodate a slower modem on the other end of the line. See modem and modulation protocol.

CCITT V.32bis
Tiêu chuẩn đối với việc phát dữ liệu ở tốc độ 14.400 bit/giây. Những modem phù hợp với chuẩn này đều tương thich với các modem V.32, nghĩa là chúng đều có thể hạ xuống tốc độ 9600 bit/giây để hòa hợp với các modem tốc độ chậm lắp ở đầu kia của đường dây truyền dẫn.


Published:

PAGE TOP ↑