*

CCITT V.42

An error control protocol (standard) that filters outline noise and eliminates errors that can occur during the transmission and reception of data by computer modem. For error control to function, both modems-the one on the sending and the one on the receiving end of the transmission-must have error control capabilities conforming to the same error control protocol. See error correction protocol and modem.

CCITT V.42
Tiêu chuẩn về kiểm lỗi, nó lọc bỏ tạp âm khỏi đường dây và loại trư lỗi có thể xảy ra khi phát hoặc thu dữ liệu. Đế kiểm lỗi cho một chức năng, cả modem phát lẫn modem phát lẫn modem thu đều phải có khả năng kiểm lỗi phù hợp với cùng một giao thức về kiểm lỗi như nhau.


Published:

PAGE TOP ↑