*

CCITT V.42bis

A data compression protocol for computer modems that speeds transmissions by compressing data on the sending end and decompressing the data on the reception end. If the data is not already compressed, gains in effective transmission speeds of up to 400 percent can be realized. See data compression protocol and modem.

CCITT V.42bis
Tiêu chuẩn dối với việc tăng tốc độ truyền thông bằng cách nén dũ liệu ở đầu phát và xả nén cho dữ liệu đó ở đầu thu. Nếu dữ liệu không được nén sẵn, có thể tăng được đến 400% trong các tốc độ truyền thông có hiệu quả.


Published:

PAGE TOP ↑