*

cc:Mail

A messaging system from Lotus that runs on PC LANs. Originally developed by cc:Mail, Inc., Mountain View, CA, Lotus acquired the company in 1991. Mail enabled applications that are written to the VIM programming interface can use the cc:Mail system.

cc:Mail
Một hệ thống tạo thông báo từ Lotus chạy trên PC LAN. Ban đầu được phát triển bởi công ty cc:Mail, thành phố Mountain View, tiểu bang California, Lotus tiếp nhận công ty vào năm 1991. Các trình ứng dụng được vận hành bằng mail được ghi sang giao diện lập trình VIM có thể sử dụng hệ thống cc:Mail.


Published:

PAGE TOP ↑