*

ccNUMA

A multiprocessing architecture that supports up to several hundred SMP machines all functioning as one. One copy of the operating system is used, and all CPUs shara a global memory.

ccNUMA
Một cấu trúc đa xử lỳ hỗ trợ lên đến hàng trăm máy SMP đều hoạt động như một máy. Một bản sao của hệ điều hành được sử dụng vào tất cả CPU dùng chung một bộ nhớ.


Published:

PAGE TOP ↑