*

CCP(Certificate in Computer Prigramming)

The award for successful completion of an examination in computer programming offered by ICCP.

CCP(Certificate in Computer Prigramming)
Quyết định chứng nhận về sự hoàn tất thành công một kỳ thi về lập trình máy tính cho ICCP tổ chức.


Published:

PAGE TOP ↑