*

CDA(Compound Document Architecture)

A compound document format from Digital that creates hot links between documents.

CDA(Compound Document Architecture)
Một dạng tài liệu ghép từ Digital vốn tạo ra liên kết mằm giữa các tài liệu.


Published:

PAGE TOP ↑