*

CD(Compact Disc)

A digital audio disc that contains up to 72 minutes of hifi stereo sound. Introduced in 1982, the disc is a plastic platter 4.75″ in diameter, with binary code recorded as microscopic pits on one side. Individual selections are playable in any sequence. Other forms of CDs, such as CDROMs and CD-I discs, all stem from the audio CD. Sound waves are sampled 44,056 times per second, and each sample is converted into a 16bit number. It takes approximately 1.5 million bits of storage for one second of stereo. See also carrier detect.

CD(Compact Disc)
Một đĩa audio kỹ thuật số chứa đến 72 phút của âm thanh nổi có độ trung thực cao. Được giới thiệu váo năm 1982, đĩa này là một đĩa nhựa có đường kính 4.75 inch, với mã nhị phân được ghi đưới dạng các hố quy mô trên một mặt. Các phần chọn riêng biệt có thể chơi theo bất kỳ trình tự nào. Các dạng CD khác chẳng hạn như CDROM và các đĩa CDI, đều bắt nguồn từ audio CD. Các sóng âm được lấy mẫu 44.056 lần mỗi giây, và mỗi mẫu được biến thành một số 16bit. Nó lấy tương đương 1.5 triệu bit lưu trữ cho mỗi giây của âm thanh nổi. Xem thêm carrier detect.


Published:

PAGE TOP ↑