*

CDDI(Copper Distributed Data Interface)

A version of FDDI that uses unshielded twisted pair(UTP) wires rather than optical fiber. The term is trademark of Crescendo Communication, Sunnyvale, CA. ANSI’s standard for FDDI over UTP is officially TPPMD (Twisted PairPhysical Media Dependent).

CDDI(Copper Distributed Data Interface)
Một phiên bản của FDDI sử dụng các dây xoắn đôi (UTP) trần thay vì sợi quang. Thuật ngữ này là một thương hiệu của Crescendo Communications, thành phố Sunnyvale, tiểu bang California. Tiêu chuẩn ANSI dành cho FDDI trên UTP chinh thức là TPPMD (Twisted PairPhysical Media Dependent).


Published:

PAGE TOP ↑