*

cdev(Control Panel DEVice)

Customizable settings in the Macintosh Control Panel that pertain to a particular program or device. cdev(Control Panel DEVice)s for the mouse, keyboard and startup disk, among others, come with the Mac. Others are provided with software packages and utilities.

cdev(Control Panel DEVice)
Các cài đặt tùy ý trong Macintosh Control Panel liên quan đến một chương trình hay thiết bị cụ thể. Các CD cho chuột, bàn phím và đĩa khởi động, trong số những thiết bị khác được cung cấp các khối chương trình phần mềm và trình tiện ích.


Published:

PAGE TOP ↑