*

CDI(Compact Disc-interactive)

A compact disc format developed by Philips and Sony that holds data, audio, still video and animated graphics. It provides up to 144 minutes of CD quality stereo, 9.5 hours of AM radio quality stereo or 19 hours of monophonic audio. CDI player and will not play in a CDROM player.

CDI(Compact Disc-interactive)
Dạng đĩa compact dược phát triển bởi Philips và Sony dùng để chứa dữ liệu, âm thanh, hình ảnh tĩnh và đồ họa hoạt hình. Nó cung cấp lên đến 144 phút của âm thanh nổi có chất lượng CD, 9.5 giờ của âm thanh nổi có chất lượng AM radio hoặc 19 giờ của audio một kênh. Các đĩa CDI yêu cầu một máy đặt đĩa CDI và sẽ không chạy trong một máy đặt đĩa CDROM.


Published:

PAGE TOP ↑