*

CDIP(Sidebrazed Ceramic DIP)

A high quality ceramic DIP that typically uses goldplated leads attached by brazing.

CDIP(Sidebrazed Ceramic DIP)
Một DIP bằng gốm chất lượng cao thương sử dụng các dây truyền mạ vàng được gắn chặt bằng kỹ thuật hàn đồng.


Published:

PAGE TOP ↑