*

CDMA(Code Division Multiple Access)

A spread spectrum technique that converts analog signals into digital for transmission over the cellular network. It provides up to 35 times the capacity of the analog network. Qualcomm, Inc., San Diego, CA, has several patents on products using its CDMA implementation. See FDMA, TDMA and CDPD.

CDMA(Code Division Multiple Access)
Một kỹ thuật quang phổ trải rộng chuyển đổi các tín hiệu tương đồng thành các tín hiệu kỹ thuật số để truyền trên mạng cellular. Nó cung cấp đến 35 lần dung lương của mạng tương đồng. Công ty Qualcomm, thành phố San Diego, tiểu bang California, có nhiều bằng sáng chế về các sản phẩm bằng cách sử dụng tính năng thực thi CDMA của nó. Xem FDMA, TDMACDPD.


Published:

PAGE TOP ↑