*

CDPD(Cellular Digital Packet Data)

A type of digital transmission using the cellular network. Based on IBM’s CelluPlan II, it moves data at 19.2Kbps over ever changing unused intervals in the voice channels. It is being implemented by IBM, AT&T (through McCaw Cellular) and most major telephone companies. See FDMA, TDMA and CDMA.

CDPD(Cellular Digital Packet Data)
Một kiểu truyền kỹ thuật số bằng cách sử dụng mạng cellular. Được dựa vào CelluPlan II của IBM, nó di chuyển dữ liệu với tốc độ 19.2 Kbps trong các kênh truyền dẫn nối. Nó được thực thi bởi IBM, AT&T (thông qua McCaw Cellular) và hầu hết các công ty điện thoại chính. Xem FDMA, TDMACDMA.


Published:

PAGE TOP ↑