*

CDR(CDRecordable)

A recordable CDROM technology using a disc that can be written only once. The CDR drives that write the CDR discs are also called oneoff machines. CDR discs are used for beta versions and original masters of CDROM material as well as a means to distribute a large amount of data to a small number of recipients.

CDR(CDRecordable)
Một công nghệ CDROM có thể ghi sử dụng một đĩa chỉ có thể được ghi một lần. Các ổ đĩa CDR vốn ghi các đĩa CDR còn được gọi là các máy chỉ thực hiện một lần. Các đĩa CDR được dùng cho các phiên bản beta và phiên bản gốc của tài liệu CDROM cũng như là một phương tiện để phân phối một lượng dữ liệu lớn đến một số nhỏ người nhận.


Published:

PAGE TOP ↑