*

CDROM changer

A CDROM drive that holds a small number of CDROMs for in dividual use on a desktop computer. Although it can swap discs, it typically contains only one drive and can only read one at a time. See CDROM server.

CDROM changer
Một ổ đĩa CDROM chứa một số nhỏ CDROM để sử dụng riêng trên một máy tính desktop. Mặc đầu nó nó thể hoán đổi đĩa, nó thường chỉ chứa một ổ đĩa và chỉ có thể đọc mỗi lần một đĩa. Xem CDROM server.


Published:

PAGE TOP ↑