*

CDROM Extensions

The software required to use a CDROM drive on a PC running DOS. It allows the CDROM disc to be addressed
like a hard or floppy disk and take on the next available drive letter. For example, the hard disk in the computer is C:, and if there are no additional hard disk, then the CDROM becomes the D: drive. The CDROM Extensions from Microsoft are provided in a file named MSCDEX.EXE.

CDROM Extensions
Phần mềm cần thiết để sử dụng một ổ đĩa CDROM trên máy tính chạy DOS. Nó cho phép đĩa CDROM xử lý như một đĩa cứng hay đĩa mềm và mang chữ cái ổ đĩa có sẵn kế tiếp. Ví dụ, Đĩa cứng trong máy tính là C:, và nều không có thêm đĩa cứng thì CDROM trở thành ổ đĩa D. CDROM Extensions từ Microsoft được cung cấp trong một file có tên là MSCDEX.EXE.


Published:

PAGE TOP ↑