*

CDROM server

A CDROM reader designed for network use and multiple users. It can store large numbers of CD ROMs and may have several drives for simultaneous reading. See CDROM changer.

CDROM server
Một bộ đọc CDROM được thiết kế để sử dụng trên mạng và dành cho nhiều người sử dụng. Nó có thể xó nhiều ổ đĩa để đọc cùng một lúc. Xem CDROM changer.


Published:

PAGE TOP ↑