*

CDROM XA(CDROM eXtended Architecture)

A CDROM enhancement introduced in 1988 by Philips, Sony and Microsoft that lets text and pictures be narrated by allowing concurrent audio and video. CDROM XA drives are required for Kodak’s Photo CD discs.

CDROM XA(CDROM eXtended Architecture)
Một cải tiến CDROM được cải tiến vào năm 1988 bởi, Philips, Sony và Microsoft cho phép text và ảnh được tường thuật bằng cách sử dụng audio và video đồng thời. Các ổ đĩa CDROM XA được yêu cầu cho các đĩa Photo CD của Kodac.


Published:

PAGE TOP ↑