*

CDRW(CDRewritable)

An erasable CDROM technology, formerly called CDE for CDErasable. CDRW drives read and wirte CDRW disks and also read CDROM and CDR disks. However, CDRW disks cannot be read by existing CDROM drives without modification.

CDRW(CDRewritable)
Một công nghệ CDROM có thể xóa được, trước đây được gọi là CDE for CDErasable. Các ổ đĩa CDRW đọc các đĩa CDROM và CDR. Tuy nhiên, các đĩa CDRW không thể được đọc bởi các ổ đĩa CDROM hiện có mà không chỉnh sửa.


Published:

PAGE TOP ↑