*

Cebus(Consumer Electronics bus)

An EIA standard for a control network.

Cebus(Consumer Electronics bus)
Một tiệu chuẩn EIA dành cho một mạng điều khiển.


Published:

PAGE TOP ↑