*

cell address

In a spreadsheet, a code that identifies a cell’s location on the worksheet by specifying the cell’s row and column (A3, B9, C2, and so on). When used in a formula, the cell address becomes a cell reference. See cell reference and formula.

địa chỉ ô
Trong những bảng tính điện tử, đây là một tổ hợp gồm số và chữ dùng để định là một tổ hợp gồm số và chữ dùng để định danh vị trí của ô trên phiếu công tác theo cột và hàng (A3, B9, C2…). Nếu gán một công thức vào ô, thì địa chỉ ô được gọi là tham chiếu ô (cell reference). Xem cell reference, và formula.


Published:

PAGE TOP ↑