*

cell format

In a spreadsheet, the way the program displays values and labels onscreen.

khuôn thức ô
Trong bảng tính diện tử, đây là quy cách mà chương trình biểu hiện nội dung của ô.


Published:

PAGE TOP ↑