*

cell protection

In a spreadsheet program, a format applied to a cell, a range of cells, or an entire file. The format prevents you from altering the contents of protected cells.

bảo vệ ô
Trong chương trình bảng tính, đây là một qui cách được áp được áp dụng cho một ô, một loạt ô, hoặc toàn bộ tập tin để để phòng bạn vô tình đưa thêm các nội dung vào những ô đã được bảo vệ.


Published:

PAGE TOP ↑