*

cell reference

In a spreadsheet formula, cell address that specifies the location of a value to be used to solve the formula. Cell references are the keys to a spreadsheet program’s power and usefulness. A spreadsheet program would not be very useful if you had to write formulas with constants, such as 2+2. Because formulas are not visible on the worksheet, you would have to edit the formula to perform the exploratory whatif recalculations that make spreadsheets useful. Using cell references intead of values, you write the formula as B1+B2. B1 and B2 are cell addresses. When used in a fomula, they instruct the program to go to the named cell (such as B1) and to use the value appearing in that cell. If you want to change the constant in cell B1 or cell B2. Cell reference enable you to create an intricate pattern of links among the cells in a worksheet. A cell reference also can refer to a cell containing a formula. The value produced by the formula is referenced. Because the formula may contain its own cell references to other cells, which can themselves contain formulas, the worksheet affects intermediate values and, ultimately, the bottom line. See cell address, constant, formula, recalculation method , value, and whatif analysis.

tham chiếu ô
Trong một công thức bảng tính, đây là địa chỉ của ô có chứa gía trị cần thiết để tính với công thức đó. Sử dụng tham chiếu ô là phương pháp then chốt để thực hiện sức mạnh và tính. Thay cho giá trị cụ thể, bạn dùng tham chiếu ô để điền vào một công thức, ví dụ, B1 B2 chẳng hạn, trong đó B1 và B2 là các địa chỉ ô. Khi đã được sử dụng trong một công thức, chúng sẽ báo cho chương trình chuyển đến ô đã được gọi tên (như B1 chẳng hạn) và dùng giá trị trong ô đó để tiến hành tính toán. Nếu cần thiết phải thay đổi các giá trị trong bảng tính, bạn chỉ cần thay giá trị chứa trong ô đã được tham chiếu. Tham chiếu ô cũng có thể gán cho một ô chứa công thức, công thức này có thể đưa tham chiếu ô của chính nó vào các ô khác mà bản thân chúng đang chứa các công thức, cho nên phiếu công tác có khả năng chứa một chuỗi liên kết toán học không gián đoạn. Bất kỳ một hằng số nào trong phiếu công tác loại như vậy bị thay đổi cũng có tác dụng đến các gia trị trung gian, và cuối cùng, sẽ tác dụng đến dòng dưới cùng. Xem cell address, constant, formula, recalculation method, value, và whatif analysis.


Published:

PAGE TOP ↑