*

cell relay

A transmission technology that uses small fixed length packets (cells) that can be switched at high speed. It is easier to build a switch that switches fixed length packets than variable ones. ATM uses a type of cell relay technology.

cell relay
Một công nghệ truyền tải sử dụng các gói (ô) nhỏ có chiều dài cố định có thể được chuyển đổi với tốc độ cao. Một mạch chuyển đổi có thể được dễ dàng tạo ra hơn, mạch chuyển đổi này có thể chuyển đổi các gói có chiều dài cố định hơn các gói biến đổi. ATM sử dụng một loại công nghệ relay ô.


Published:

PAGE TOP ↑