*

cell

(1) An elementary unit of storage for data (bit) or power (battery).
(2) In a spreadsheet, the intersection of a row and column.

cell
(1) Một đơn vị lưu trữ cơ bản cho dữ liệu (bit) hay nguồn điện (bộ pin).
(2) Trong một trang bảng tính, là phần giao của một hàng và cột.


Published:

PAGE TOP ↑