*

CELP(Code Excited Linear Predictive)

A speech compression method that achieves high compression ratios along with toll quality audio. LDCELP (LowDelay CElP) provides near toll quality audio by using a smaller sample size that is processed faster, resulting in lower delays.

CELP(Code Excited Linear Predictive)
Một phương pháp nén âm thanh đạt được tỷ lệ nén cao cùng với audio chất lượng toll. LDCELP(LowDelay CELP) cung cấp audio có chất lượng toll bằng cách sử dụng kích cỡ mẫu nhỏ hơn vốn được xử lý nhanh hơn, do đó giảm bớt thời gian trễ.


Published:

PAGE TOP ↑