*

central office

The telephone switching facility that interconnects subscribers’ telephone switching telephone lines to each other and to intra and intercity trunk lines.

central office
Phương tiện chuyển mạch điện thoại nối kết các đường dây thuê bao lại với nhau và với các đường dây trục chính trong và ngoại thành.


Published:

PAGE TOP ↑