*

CENTREX

PBX services provided by a local telephone company. Switching is done in the telephone company’s central office. Some services do the switching at the customer’s site, but control it in the central office.

CENTREX
Các dịch vụ PBX do một công ty điện thoại địa phương cung cấp. Sự chuyển đổi được thực hiện trong văn phòng trung tâm của công ty điện thoại. Một số dịch vụ thực hiện sự chuyển đổi tại site của khách hàng, nhưng điều khiển nó trong văn phòng trung tâ m khách hàng.


Published:

PAGE TOP ↑