*

Centronics interface

The standard parallel printing port of IBM PC and PC compatible computers, named after the company (Centronics) that designed a designed. Synonymous with parallelport.

Centronics interface
Cổng in song song của máy tính tương thích với IBM PC, được gọi theo tên của công ty (Centronics) đã thiết kế ra chuẩn tiền thân của chuẩn giao diện này. Xem parallel port.


Published:

PAGE TOP ↑